Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec

VEC với cộng đồng

Không có cộng đồng, công ty không thể tồn tại, do đó luôn phải tự ý thức không gian sinh tồn chính là từ cộng đồng và cần có mối quan hệ hai chiều với cộng đồng.
Share:
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn