Have any questions? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Telecom

Uninterruptible Power Supply

UPS Our company provides first petroleum solutions & services for governmental and private organizations solutions & services for governmental and private ..

PCS100 MV UPS

PCS100 MV UPS

  • Capacity: 2MVA ~ 6 MVA
  • Input/Output: 4.16 ~ 6.6kV, 3 phase 50 Hz
  • Technology: Online Double Conversion
210V/ UPS6000D-T3

210V/ UPS6000D-T3

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500
210V/ UPS6000D-T3 1

210V/ UPS6000D-T3 1

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500
210V/ UPS6000D-T3 2

210V/ UPS6000D-T3 2

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500
210V/ UPS6000D-T3 4

210V/ UPS6000D-T3 4

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500
210V/ UPS6000D-T3 5

210V/ UPS6000D-T3 5

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500
210V/ UPS6000D-T3 6

210V/ UPS6000D-T3 6

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500
Contact now